Images

HOẠT ĐỘNG TUẦN

Ngày đăng: 10-05-2024

 Thương Hội
 

Thời Gian Phần Thưởng

Cả Tuần
 

1 Tuần 40 Nhiệm Vụ
 
Nhiệm vụ 10

50 Vạn Bạc khóa
 

2 Huyền Tinh 5
 
Nhiệm vụ 20

50 Vạn Bạc khóa
 

2 Huyền Tinh 6
 
Nhiệm vụ 30

50 Vạn Bạc khóa
 

1 Huyền Tinh 7
 
Nhiệm vụ 40

50 Vạn Bạc khóa
 

1 Huyền Tinh 8
 

 Võ Lâm Liên Đấu
 

Thời Gian Phần Thưởng

Thứ 2 - Thứ 4
 

20h00 - 20h30

 

Thưởng trận thắng
 

1 Túi quà liên đấu mở random nhận được :

1 huyền tinh 6

1 huyền tinh 7

Liên Đấu Hắc Thiết Bài

Liên Đấu Thanh Đồng Bài

Liên Đấu Bạch Ngân Bài

Liên Đấu Hoàng Kim Bài

50 vỏ sò vàng

Hòa Thị Ngọc
 

 

 Thi Đấu Môn Phái
 

Thời Gian Phần Thưởng

Thứ 3

Báo danh : 19h50

bắt đầu thi đấu : 20h00
 

Phần thưởng theo thứ hạng
 

Hạng 1 : Quán Quân

50 vạn đồng thường 

50 vạn tích lũy nạp

30 điểm Uy danh

Danh hiệu + Vòng sáng : Quán Quân

Hạng 2 : Á Quân

30 vạn đồng thường 

30 vạn tích lũy nạp

20 điểm Uy danh

Danh hiệu + Vòng sáng : Á Quân
 

Hạng 3 - 4

20 vạn đồng thường 

20 vạn tích lũy nạp

20 điểm Uy danh
 

Hạng 5 - 8

10 vạn đồng thường 

10 vạn tích lũy nạp

10 điểm Uy danh
 

Hạng 9 - 16

5 vạn đồng thường 

10 vạn tích lũy nạp

6 điểm Uy danh
 
Thưởng có tham gia hoạt động

2 Huyền Tinh 6 

10 vạn tích lũy nạp

2 điểm Uy danh

 

 Loạn Chiến Môn Phái
 

Thời Gian Phần Thưởng

♦ Thứ 6

Báo danh : 19h50

bắt đầu thi đấu : 20h00
 

Phần thưởng theo thứ hạng
 

Hạng 1 : Quán Quân

100 vạn đồng thường 

100 vạn tích lũy nạp

30 điểm Uy danh

Danh hiệu + Vòng sáng : Quán Quân

Hạng 2 : Á Quân

80 vạn đồng thường 

80 vạn tích lũy nạp

20 điểm Uy danh

Danh hiệu + Vòng sáng : Á Quân
 

Hạng 3 - 4

50 vạn đồng thường 

50 vạn tích lũy nạp

20 điểm Uy danh
 

Hạng 5 - 8

30 vạn đồng thường 

30 vạn tích lũy nạp

10 điểm Uy danh
 

Hạng 9 - 16

10 vạn đồng thường 

10 vạn tích lũy nạp

6 điểm Uy danh
 
Thưởng có tham gia hoạt động

2 Huyền Tinh 6 

10 vạn tích lũy nạp

2 điểm Uy danh
 

 

 Công Thành Chiến
 

Thời Gian Phần Thưởng

Thứ 5

Báo danh : 19h50

bắt đầu : 20h00
 

Phần thưởng theo thứ hạng Bang Hội
 

Bang hạng 1 : Bang Chủ

Ngựa Ức Vân (Thời hạn 1 ngày)10 vạn đồng khóa

50 vạn bạc khóa

2 Huyền Tinh 8

250 Tiền Du Long

Danh hiệu + Vòng sáng : Thiên hạ đệ Nhất Bang Chủ

Bang hạng 1 : Thành Viên

10 vạn đồng khóa

50 vạn bạc khóa

2 Huyền Tinh 8

250 Tiền Du Long

Danh hiệu + Vòng sáng : Thiên hạ đệ Nhất bang

Bang hạng 2 : Bang Chủ

8 vạn đồng khóa

40 vạn bạc khóa

1 Huyền Tinh 8

200 Tiền Du Long

Bang hạng 2 : Thành Viên

8 vạn đồng khóa

40 vạn bạc khóa

1 Huyền Tinh 8

200 Tiền Du Long
 

Bang hạng 3 : Bang Chủ

6 vạn đồng khóa

30 vạn bạc khóa

2 Huyền Tinh 7

150 Tiền Du Long

Bang hạng 3 : Thành Viên

6 vạn đồng khóa

30 vạn bạc khóa

2 Huyền Tinh 7

150 Tiền Du Long
 

Bang hạng 4 : Bang Chủ

4 vạn đồng khóa

20 vạn bạc khóa

2 Huyền Tinh 7

150 Tiền Du Long

Bang hạng 4 : Thành Viên

4 vạn đồng khóa

20 vạn bạc khóa

2 Huyền Tinh 7

150 Tiền Du Long
 

 

 Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 

Thời Gian Phần Thưởng

Thứ 7 - Chủ Nhật
 

Tuyên Chiến : 19h30

Bắt đầu gia tranh : 20h00

Thưởng Cứng Tham Gia 
 

10 vạn đồng khóa 

50 vạn bạc khóa
 

Rương TDLT mở random nhận nguyên liệu